Privacyverklaring Bee Foundation

Bee Foundation, gevestigd aan Groenekanseweg 90 A, 3737 AH Groenekan, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bee Foundation
Groenekanseweg 90 A,
3737 AH Groenekan

Websites:

Home


https://www.bijenoase.nl

Sonne Copijn is de Functionaris Gegevensbescherming van Bee Foundation. Hij/zij is te bereiken via sonne@bee-foundation.nl of 06-22584818.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bee Foundation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerkt hebben en verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@bee-foundation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bee Foundation verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Het toesturen van gevraagde materialen (zoals bijvoorbeeld de bij-kaarten)
• Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bee Foundation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bee Foundation bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor het sponsoren van meters bijenoase of bij-les hebben we het aantal jaar dat een certificaat geldig is losgelaten. Ook hoef je nog slechts je e-mailadres in te vullen. Je e-mailadres bewaren we slechts twee jaar. Na die periode worden je persoonlijke gegevens (adres, e-mailadres, IBAN
rekeningnummer, etc.) uit onze database gewist.
E-mailadressen gebruiken we voor onze digitale nieuwsbrief, hiervoor kan je je ieder moment afmelden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bee Foundation verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze gegevens uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bee Foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De database is gehost op de website, via DNS. Websitebeheer vindt plaats door BROWRS. De betaalgegevens worden verwerkt door Mollie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Bee Foundation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken meer. We hebben google analytics
uitgezet om je privacy te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bee Foundation en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@bee-foundation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bee Foundation wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bee Foundation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@bee-foundation.nl

Data Game Happy Bee Happy Me
We slaan geen data van u op in een online beschikbare database. Er wordt enkel speeldata
opgeslagen op uw telefoon, daar heeft de ontwikkelaar van Happy Bee, Happy Me! of Stichting Bee
Foundation geen toegang toe. Dit zal in de toekomst gaan veranderen. Wij zullen dan ons privacy
beleid updaten en u opnieuw om toestemming vragen.