Algemene voorwaarden

01-07-2022, 10.53

Deze website is eigendom van Stichting Bee Foundation. Een ieder die gebruik maakt van Bee Foundation- voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Bee Foundation spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen.

Bee Foundation geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Bee Foundation zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma’s.

Auteursrecht
Bee Foundation spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto’s, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Bee Foundation, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Bee Foundation tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten
Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. Bee Foundation is niet aansprakelijk
voor de dienstverlening van Mollie B.V. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

SEPA
Met een machtiging geef je toestemming aan Bee Foundation om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven, en aan jouw bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Bee Foundation. Als jij het niet eens bent met de afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden
De maandelijkse donatie loopt door tot het moment van opzeggen. Wij verzoeken je om voor de eerste van de volgende maand jouw opzegging door te geven. Er wordt een maand opzegtermijn gehanteerd. Opzegging van maandelijkse donatie geef je door via info@bee-foundation.nl

Persoonsgegevens
Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Bee Foundation zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Bee Foundation leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Bee Foundation geldt te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Bee Foundation daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel.
Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Bee Foundation gebruikt uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Bee Foundation wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@bee-foundation.nl U kunt zich voor nieuwsbrieven en e- mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Bee Foundation jonger is dan 16 jaar, zal
Bee Foundation, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Bee Foundation niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt
u hier raadplegen.

Verwijderen van content
Bee Foundation behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.